Per Saecula

GRUPA ODTWÓRSTWA HISTORYCZNEGO

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Stowarzyszenia

Grupa Odtwórstwa Historycznego Per Saecula

Postanowienia ogólne

Art.1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o przyjęciu Regulaminu.

Art.2.

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Stowarzyszenia w zakresie nie określonym w Statucie.

Art.3.

Przystąpienie do Stowarzyszenia musi wiązać się z poczuciem wyróżnienia, co zobowiązuje do godnego zachowania każdego z członków Stowarzyszenia.

Art.4.

Regulamin ten bezwzględnie obowiązuje wszystkich członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia, wraz z postanowieniami Statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Art.5.

Każdy z członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia ma prawo do reprezentowania i używania zgodnie z przeznaczeniem nazwy Stowarzyszenia, jego znaków, barw, logo i wszelkich wyróżników.

Art.6.

Treningi, spotkania i wyjazdy Stowarzyszenia pozostają otwarte dla wszystkich zainteresowanych, o ile przestrzegają oni Regulaminu Wewnętrznego Stowarzyszenia i Statutu. Członkowie Stowarzyszenia mogą zgłosić sprzeciw jeśli dana osoba nie przestrzega Regulaminu Wewnętrznego Stowarzyszenia lub Statutu.

Wyposażenie podstawowe

Art.7.

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do posiadania przynajmniej jednego spójnego kompletu podstawowego na wybraną epokę historyczną (przełom XIV i XV wieku – lata między 1370 a 1420 lub pierwsza połowa XVII wieku).

Art.8.

Stroje mają być wykonane z naturalnych tkanin i futer.

Art.9.

Na wyposażenie podstawowe z przełomu XIV i XV wieku składają się:
1. Dwa giezła (dla kobiety) lub dwie koszule (dla mężczyzny).
2. Gacie (dla mężczyzny).
3. Suknia spodnia (dla kobiety) lub nogawice dzielone i Cotte (dla mężczyzny).
4. Nakrycie głowy.
5. Buty.
6. Pasek.
7. Miska, kubek i łyżka.
8. Koc
Strój powinien być uszyty ręcznie lub maszynowo z ręcznymi wykończeniami.

Art.10.

Na wyposażenie podstawowe z pierwszej połowy XVII wieku składają się:
1. Dwie koszule.
2. Gacie.
3. Suknia z kształtem lub spódnica z kształcikiem (dla kobiety) lub żupan i spodnie (dla mężczyzny).
4. Nakrycie głowy (dla mężczyzny – jeżeli kołpak – obowiązkowo z trzęsieniem).
5. Buty (Bundeswehr, nawet ze skórzaną podeszwą, NIE są butami historycznymi).
6. Pasek (dla mężczyzny).
7. Miska, kubek i łyżka.
8. Koc.
Strój powinien być uszyty ręcznie lub maszynowo z ręcznymi wykończeniami.

Kwestie finansowe

Art.11.

Wszelkie decyzje Zarządu związane z majątkiem Stowarzyszenia są jawne.

Art.12.

Skarbnik lub członek Stowarzyszenia do tego wyznaczony jest zobowiązany do regularnego pobierania składek od członków Stowarzyszenia oraz przekazywania informacji o stanie składek poszczególnych członków.

Art.13.

Składki członkowskie mogą zostać umorzone z powodu trudnej sytuacji finansowej na wniosek członka Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.
Umorzeniu może podlegać do 2/3 składki członkowskiej w skali roku.

Art.14.

W przypadku, gdy z majątku Stowarzyszenia finansowane jest jakiekolwiek dobro materialne dla konkretnego członka Stowarzyszenia, ów członek zobligowany jest do wniesienia części własnej.
Część własna ustalana jest indywidualnie uchwałą Zarządu.

Władze Stowarzyszenia

Art.15.

Zarząd powinien być informowany o wszystkich działaniach podjętych przez członków Stowarzyszenia.

Postanowienia końcowe

Art.16.

Regulamin może być modyfikowany w miarę potrzeb, a wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Działa na silniku WordPress | Skórka The Cloisters, tłumaczenie: PL Skórki Wordpress | Kanał RSS - wpisy  RSS - komentarze