Per Saecula

GRUPA ODTWÓRSTWA HISTORYCZNEGO

STATUT

Stowarzyszenia

Grupa Odtwórstwa Historycznego Per Saecula

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art.1.

Stowarzyszenie Grupa Odtwórstwa Historycznego Per Saecula zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem i ma osobowość prawną.

Art.2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Nowy Wiśnicz. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Art.3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.

Art.4.

Stowarzyszenie ma prawo używania odznaki członkowskiej oraz nadawania odznaki honorowej Stowarzyszenia. Wzory odznak zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

Art.5.

Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji. Emblemat ten zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

Rozdział II

Cele i środki

Art.6.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie kultury materialnej i wiedzy historycznej o Zamku w Nowym Wiśniczu.
2. Kultywowanie tradycji rycerskich i szlacheckich.
3. Prezentowanie strojów i obyczajów z różnych epok historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIV i XV wieku oraz pierwszej połowy XVII wieku.
4. Aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury materialnej oraz akcjach o profilu charytatywnym.
5. Rozwijanie zainteresowań członków Stowarzyszenia w dziedzinie historii i kultury.
6. Inicjowanie restauracji Zamku w Nowym Wiśniczu i innych obiektów historycznych w obrębie miasta i regionu.

Art.7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i uczestnictwo w turniejach rycerskich i widowiskach historycznych, pokazach oraz prezentacjach różnego rodzaju broni historycznej oraz innych historycznych dóbr materialnych.
2. Pokazy szermierki bronią historyczną.
3. Pokazy tańca dawnego.
4. Produkowanie replik oręża, ubiorów oraz innych przedmiotów użytku codziennego związanych z działalnością Stowarzyszenia.
5. Działalność edukacyjną, patriotyczną i wychowawczą.
6. Prowadzenie działalności szkoleniowo – sportowej w zakresie wymaganym w pkt. 1 i 2.
7. Odtwarzanie kultury materialnej i obyczajowości różnych okresów historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIV i XV wieku oraz pierwszej połowy XVII wieku.
8. Współpracę z organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

Art.8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.

Art.9.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Polski, mający ukończony 16-ty rok życia, który odbędzie minimum półroczny staż kandydacki, będzie posiadał przynajmniej jeden podstawowy komplet wyposażenia na wybraną epokę historyczną (przełom XIV i XV wieku lub pierwsza połowa XVII wieku) oraz złoży w Zarządzie Stowarzyszenia pisemną deklarację członkowską, popartą przez dwóch członków zwyczajnych oraz jego opiekunów prawnych (w przypadku gdy nie ukończył 18 lat). Okres odbywania stażu kandydackiego na wniosek Zarządu może zostać skrócony. Regulacje dotyczące wyposażenia podstawowego znajdują się w Regulaminie Stowarzyszenia.
2. Osoby poniżej 16 lat mogą uczestniczyć w pracach Bractwa, zrzeszeni w drużynach młodzieżowych.

Art.10.

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest w terminie najpóźniej dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkowskiej przyjąć zainteresowanego w poczet członków Stowarzyszenia bądź poinformować go o odrzuceniu prośby o przyjęcie w szeregi Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem. Od decyzji o odmowie przyjęcia przysługuje w ciągu 7 dni od jej otrzymania, odwołanie do Komisji Rewizyjnej.

Art.11.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest uprawniony do:
1. Udziału w zjazdach, zgromadzeniach, zebraniach, turniejach, treningach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Zatrzymania wszelkich trofeów zdobytych w turniejach indywidualnych.
3. Noszenia odznak Stowarzyszenia.
4. Czynnego i biernego prawa wyborczego do wszelkich organów Stowarzyszenia.

Art.12.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. Posiadania właściwego stroju oraz jego poszanowania.
2. Godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia.
3. Przestrzegania Regulaminu, Uchwał władz Stowarzyszenia i postanowień Statutu.
4. Czynnej realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Opłacania składek członkowskich.
6. Zachowania grzeczności, taktu i kultury osobistej.

Art.13.

Członkostwo zwyczajne ustaje Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia, złożonego na piśmie i przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Skreślenia na mocy Uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu wykluczenia Uchwałą Komisji Rewizyjnej za naruszenie zasad Statutu, w szczególności w przypadku niewpłacenia 3 kolejnych składek członkowskich.
3. Zgonu.

Od Uchwały o skreśleniu i wykluczeniu ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w punktach 1 i 2 Zarząd Stowarzyszenia umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

Art.14.

Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, Uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Art.15.

Członkowi honorowemu przysługują takie same prawa jak członkowi zwyczajnemu za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia. Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.

Art.16.

Członkostwo honorowe ustaje na skutek wykluczenia Uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia za naruszenie zasad Statutu.

Art.17.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna bez względu na jej siedzibę i miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Walne Zebranie za pomoc w realizacji jego celów.

Art.18.

Członkowi wspierającemu przysługują takie same prawa jak członkowi zwyczajnemu za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia. Członek wspierający opłaca jednorazową lub stałą składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, która nie może być w skali roku niższa niż 3-krotność rocznej składki członka zwyczajnego.

Art.19.

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Art.20.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

Art.21.

Wybór organów Stowarzyszenia odbywa się na Walnym Zebrania w głosowaniu jawnym na czteroletnią kadencję zwyczajną większością głosów. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia następuje na Nadzwyczajnym Zebraniu. Do czasu uzupełnienia składu organów Stowarzyszenia, nie dłużej niż na okres 3 miesięcy, Zarząd może powołać członka zwyczajnego do pełnienia obowiązków we władzach Stowarzyszenia.

Art.22.

Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.

Art.23.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia. Walne Zebranie rozpoczyna się zawsze od wyboru jego Przewodniczącego, który nie może być członkiem Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie zwoływane jest nie rzadziej niż raz na rok.

Art.24.

Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub wniosku co najmniej 1/3 członków. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania.

Art. 25.

Do właściwości Walnego Zebrania należy:
1. Podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie wniosków i sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd.
3. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu.
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
5. Uchwalanie regulaminów działania organów Stowarzyszenia.
6. Uchwalanie zmian Statutu.
7. Nadawanie godności członka honorowego i członka wspierającego.
8. Nadawanie odznak członkowskich i honorowych Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
10. Uzupełnianie składu Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej.
11. Coroczne ustalanie wysokości składek członkowskich.

Art.26.

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwyczajną większością głosów w głosowaniu jawnym.

Art.27.

Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Stowarzyszenia dla swej ważności muszą być podejmowane w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Przy braku quorum Walne Zebranie może podejmować uchwały w kolejnym terminie. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia Zarząd najpóźniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia obrad. Uchwały podjęte przez Walne Zebranie w drugim terminie są ważne przy obecności co najmniej 1/3 obecnych uprawnionych do głosowania.

Art.28.

Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd po wyborze wyłania ze swojego składu: Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza pełniącego również funkcję Skarbnika.

Art.29.

Do właściwości Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
2. Zwoływanie Walnego Zebrania.
3. Powoływanie stałych i doraźnych komisji.
4. Załatwianie wszelkich Spraw statutowych.
5. Orzekanie w sprawach wszystkich członków Stowarzyszenia w zakresie odpowiedzialności za naruszenie postanowień niniejszego Statutu i Uchwał Stowarzyszenia.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez Prezesa i członka Zarządu działających łącznie.
7. Wydawanie zgody na nabycie lub zbycie składników majątkowych Stowarzyszenia w ramach zwykłego zarządu.
8. Przekazywanie corocznie do dnia 31 stycznia Komisji Rewizyjnej Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

Art.30.

Posiedzenia Zarządu odbywają sie w miarę potrzeb na wniosek członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Art.31.

Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zebranie Regulamin.

Art.32.

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają w obecności wszystkich jego członków, zwyczajną większością głosów w głosowaniu jawnym.

Art.33.

W stosunku do członków Stowarzyszenia, naruszających prawa Statutu lub Regulaminu, Zarząd może orzec następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Naganę.
3. Nakazanie przeprosin w określonej formie.
4. Odsuniecie od turniejów i innych imprez.
5. Pozbawienie odznak Stowarzyszenia.
6. Usunięcie ze Stowarzyszenia.

Art.34.

Odwołanie się od Uchwał Zarządu Stowarzyszenia w zakresie spraw dotyczących kar nakładanych na członków Stowarzyszenia przysługuje do Walnego Zebrania w terminie do 14 dni od daty podjęcia Uchwały.

Art.35.

Zarząd uprawniony jest do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia. Wymagane jest wówczas współdziałanie i podpis Prezesa i członka Zarządu działających łącznie, na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.
Szczegółowe zasady działania Zarządu, dotyczące tego artykułu, reguluje Regulamin Zarządu.

Art.36.

Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania lub Komisji Rewizyjnej, większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania. Przy braku quorum Walne Zebranie może podjąć Uchwałę o odwołaniu Zarządu przed upływem kadencji w kolejnym terminie. W drugim terminie Zarząd może być odwołany większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

Art.37.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są zwyczajną większością głosów spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zebrania Komisji odbywają się na wniosek jej przewodniczącego, Prezesa lub Walnego Zgromadzenia.

Art.38.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

Art.39.

Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia przynajmniej dwukrotnie w roku kontroli działalności Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od organów i członków Stowarzyszenia. Do dnia 28 lutego każdego roku Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zebraniu wyniki z kontroli działalności Stowarzyszenia, wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium lub jego odwołanie.

Art.40.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zebranie Regulamin.

Art.41.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w obecności wszystkich jej członków, zwyczajną większością głosów w głosowaniu jawnym.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

Art.42.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Art.43.

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

Art.44.

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Art.45.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Art.46.

Zasady likwidacji Stowarzyszenia określają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Art.47.

W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach (Dz.U.20/89 poz. 86) oraz przepisy prawa cywilnego.

Działa na silniku WordPress | Skórka The Cloisters, tłumaczenie: PL Skórki Wordpress | Kanał RSS - wpisy  RSS - komentarze